ESG Certifikácia

udržateľnosti

Proces certifikácie udržateľnosti pod novou metodikou ESG-DSG2030 umožňuje organizácii identifikovať a komunikovať svoje významné ekonomické, environmentálne a/alebo sociálne vplyvy.

ESG Certifikácia

NORTHON | ESG PARTNER

Certifikáciu trvalej udržateľnosti podľa novej metodiky ESG-DSG2030, zameranej na posudzovanie zhody s ESRS štandardami a zohľadňujúcej ISO certifikácie, vykonáva NORTHON | ESG Partner, a to na základe skúseností získaných u lídrov na európskom trhu, ktorý udávajú trendy v udržateľnosti.

Malá firma
(dobrovoľne)

Základný

ESG Audit

ESG Essential Insights

Samohodnotenie a následné expertné posúdenie základných požiadaviek ESG faktorov
Výsledok
Výstupná správa
Certifikát
Určenie triedy udržateľnosti (AAA)

Viac informácií

• Organizácia zistí
- či má organizácia zavedené procesy a či tieto procesy smerujú k udržateľnosti
- rozsah povinností organizácie vo vzťahu k ESG
• Forma zberu údajov
1. krok: self-assesment (samohodnotenie vyplnením a späť zaslaním dotazníka a príloh, ktoré sú potrebné na spracovanie)
- dotazník zameraný na procesy (či sú/nie sú zavedené)
• Dĺžka trvania
Týždeň od návratu dotazníka po vyhotovenie certifikátu a sprievodnej správy
žiadosť o CP
MSP
(dobrovoľne)

Pokročilý

ESG Audit

ESG Performance Evaluation

Čiastočné samohodnotenie a fyzický audit rozšírených požiadaviek na udržateľnosť podľa ESG (CSRD)
Výsledok
Výstupná správa
Certifikát
Určenie triedy udržateľnosti (AAA)
Určenie % zhody s ESRS

Viac informácií

• Organizácia zistí
- či má organizácia zavedené procesy a či tieto procesy smerujú k udržateľnosti
- či tieto procesy meria a vyhodnocuje v súlade s ESG
- odporúčania na zlepšenie
- návrhy riešení k ďalšiemu postupu organizácie
• Forma zberu údajov
1. krok: self-assesment (samohodnotenie vyplnením a späť zaslaním dotazníka a príloh, ktoré sú potrebné na spracovanie)
- prvý dotazník zameraný na procesy (či sú/nie sú zavedené)
- druhý dotazník zameraný na KPI (meranie a hodnotenie týchto procesov
2. krok: fyzická návšteva auditora – komunikácia s klientom, vlastný interný dotazník, skúmanie na mieste
Súčasťou tohto kroku je poradenstvo audítora, resp. konzultačná a vzdelávacia činnosť
• Dĺžka trvania
Dva týždne od ukončenia kroku 2
žiadosť o CP
Povinný podľa ESRS

Komplexný

ESG Audit

ESG Strategic Transformation

Hĺbkový fyzický audit všetkých ESG faktorov podľa ESRS štandardov, vrátane forenzného prieskumu
Výsledok
Individualizovaná veľká GAP analýza
Certifikát s technickou prílohou
Určenie triedy udržateľnosti (AAA)
Určenie % zhody s ESRS

Viac informácií

• Organizácia zistí
- forenzné vyšetrenie (fyzické preskúmanie a porovnanie všetkých dokumentov, procesov, fyzické obhliadky všetkých relevantných priestorov)
- nefinančný duedilligence (hĺbková previerka zhody s CSRD, ESRS a príslušnou slovenskou legislatívou)
- odporúčania ďalších postupov „na mieru“
- návrhy implementačných projektov
• Forma zberu údajov
1. krok: self-assesment (samohodnotenie vyplnením a späť zaslaním dotazníka a príloh, ktoré sú potrebné na spracovanie)
- prvý dotazník zameraný na procesy (či sú/nie sú zavedené)
- druhý dotazník zameraný na KPI (meranie a hodnotenie týchto procesov
2. krok: vstupný kick-off meeting, fyzická návšteva auditora, hĺbková previerka zhody procesov, postupov a smerovania podniku s CSRD, ESRS a príslušnou slovenskou legislatívou, fyzické preskúmanie všetkých dokumentov, celej prevádzky, osobné obhliadky, focusové skupiny v organizácii, konzultačná a vzdelávacia činnosť, záverečná prezentácia výsledkov
• Dĺžka trvania
Dva týždne od ukončenia kroku 2
žiadosť o CP

Proces
certifikácie udržateľnosti
zohľadňuje:

Aktuálny obchodný model spoločnosti
Príslušné regulačné požiadavky systému ISO
napr. ISO 14001 – ISO 50001– ISO 45001 – ISO 26000 – ISO 22000 – ISO 37001 – ISO 201016 – ISO 201016 – 00: ISO 91016 ISO/IEC 27001:2013 -ISO 56002:2019
Požiadavky štandardu ESG-DSG2030

Máte otázky?

Ak potrebujete poradiť ohľadom certifikácie pre vašu spoločnosť, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

+421 901 910 622

Poslať správu

čo robiť na získanie certifikátu

Ako postupujeme pri spolupráci

1.
Návrh

Kontaktujte nás a my vám zašleme formálny návrh spolupráce na základe vašich potrieb, doplnený o podrobnosti o nákladoch a požadovaných časových harmonogramoch. Prípadne si spoločne dohodneme online stretnutie pre doplnenie informácií.

2.
PRIDELENIE  PORADCU

Vašej spoločnosti pridelíme poradcu, ktorý Vás bude s vami spolupracovať a zabezpečovať plynulý priebeh certifikácie, vrátane riešenia technických,  organizačných a odborných požiadaviek.

3.
ĎALŠÍ ROZVOJ FIREM

Zdôrazňujeme náš záväzok poskytovať kontinuálnu podporu počas procesu certifikácie. Zahŕňa to pridelenie certifikačného poradcu, ktorí sú k dispozícii pre akékoľvek plánovacie, administratívne potreby alebo riešenie problémov. Cieľom je zaistiť, že nebudete čeliť problémom sami a že certifikácia udržateľnosti bude slúžiť ako nástroj pre inovácie vo vašom podnikaní.

žiadosť o CP

Prečo získať ESG certifikát?

Firmy, ktoré získajú ESG certifikát, môžu očakávať viacero výhod:

1. Zlepšenie reputácie

ESG certifikát demonštruje záväzok firmy k zodpovednému podnikaniu a k ochrane životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a správe spoločnosti.
To môže posilniť dôveru investorov, zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov voči firme.
Firmy s dobrým ESG profilom sú často vnímané ako etickejšie a transparentnejšie, čo im môže priniesť konkurenčnú výhodu.

2. Prístup k financovaniu

Niektorí investori a banky uprednostňujú investovanie do firiem s dobrou ESG hodnotením.
ESG certifikát môže firmám uľahčiť prístup k udržateľnému financovaniu a k priaznivejším úrokovým sadzbám.

3. Zníženie rizík

Dodržiavanie ESG princípov môže firmám pomôcť identifikovať a predchádzať environmentálnym a sociálnym rizikám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ich podnikanie.
ESG certifikát môže taktiež posilniť odolnosť firmy voči krízam a znížiť jej celkové riziko.

4. Zvýšenie angažovanosti zamestnancov

Zamestnanci, ktorí pracujú pre firmy s dobrým ESG profilom, sú často spokojnejší a motivovanejší.
ESG certifikát môže firmám pomôcť prilákať a udržať si talentovaných zamestnancov.

5. Zlepšenie trvalej udržateľnosti:

Dodržiavanie ESG princípov môže firmám pomôcť znížiť ich dopad na životné prostredie a zlepšiť ich celkovú trvalú udržateľnosť.
To môže viesť k zníženiu nákladov, k zlepšeniu efektivity a k posilneniu konkurencieschopnosti firmy.

Žiadosť o cenovú ponuku

Pre zaslanie cenovej ponuky vyplňte prosím formulár nižšie

Kontaktny form (#4)

Máte otázky?

Ak potrebujete poradiť ohľadom certifikácie pre vašu spoločnosť, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

+421 901 910 622

Poslať správu
Váš sprievodca ESG povinnosťami

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

apartmentquestion-circlecheckmark-circlearrow-right-circle