Sprievodca

ESG povinnosťami

Integrujte s nami udržateľnosť do Vašej obchodnej stratégie a staňte sa globálnym hráčom

Čo je ESG?

ESG je príležitosť správnym vykazovaním ESG ukazovateľov:
získať zákazníkov
získať obchodných partnerov
zvýšiť výkonnosť spoločnosti
zvýšiť dôveryhodnosť spoločnosti
Je to zároveň cesta k zodpovednému správaniu vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti i k riadeniu rizík.

Kto je povinný vykazovať?

Spoločnosť je povinná vykazovať ukazovatele udržateľnosti podľa smernice CSRD v prípade, ak spĺňa 2 z 3 kritérií.
Počet zamestnancov
≥ 250
Ročný obrat
≥ 40 mil. €
Vlastný majetok
≥ 20 mil. €

Aké oblasti sa vykazujú?

Enviroment

Ochrana životného prostredia
Podpora biodiverzity
Udržateľnosť
Energetická efektivita
Znižovanie uhlíkovej stopy

Spoločenská zodpovednosť

Diverzita a inklúzia
Zdravie a bezpečnosť
Pracovné podmienky
Práva zamestnancov
Podpora komunity

Zodpovedné riadenie

Transparentnosť riadenia
Etika podnikania
Nezávislosť manažmentu
Zodpovedná stratégia
Riadenie rizík

Aké sú riziká
nesplnenia povinnosti?

Finančné sankcie
Pokuta určená ako % z ročného obratu
Pokuta určená podľa veľkosti podniku
Pokuta určená podľa závažnosti
Strata zákazníkov v krajinách EÚ
Zákaz čerpania eurofondov
Zákaz podnikania

Nefinančné sankcie

Trestná zodpovednosť konateľa
Trestná zodpovednosť právnickej osoby
Reputačné straty
Strata konkurenčnej výhody
Nárast rizika ESG faktorov
Regulačné riziká (kontroly dozorných orgánov)

Postup krok za krokom

Kvalitne nastavené meranie a vykazovanie ESG a údajov o udržateľnosti zlepšuje výkonnosť firmy a prehlbuje dôveru so zamestnancami, zákazníkmi, obchodnými partnermi a investormi.
1. Overíme pripravenosť
Zistíme do akej miery ste pripravení na vykazovanie ESG pomocou GAP analýzy.
2. Vyriešime nedostatky
Doplníme chýbajúce politiky a opatrenia pre naplnenie ESG cieľov.
3. Pripravíme výročnú správu
Vytvoríme ESG výročnú správu podľa ESRS štandardu.
Udržiavanie a vylepšovanie nastavených politík a opatrení
Prebieha neustále počas všetkých krokov a opakovane.

NORTHON | ESG PARTNER

NORTHON má všetky kapacity pripravené zabezpečiť celý proces prípravy, implementácie a reportovania v organizácií.
Audit pripravenosti
Naša GAP analýza, Vám dá pravdivú informáciu o skutočnom stave ESG a rozsahu v ktorom je potrebné jednotlivé procesy zmeniť.

Vytvorili sme systém posudzovania pripravenosti, na základe skúseností z firiem s pokročilým ESG tak, aby zodpovedal CSRD/ESG smerniciam a súčasne aby dal rýchlu a spoľahlivú informáciu o skutočnom stave.

Mám záujem
ESG podpora
Vzdelávame zodpovedných manažérov v rámci interného tímu ktorí budú zodpovedať za získavanie dát.

Naše školenia sú určené pre zodpovedných manažérov v rámci interného tímu (HR, facility, finance a pod...) ktorí budú zodpovedať za získavanie dát. Rovnako ponúkame certifikované školenie pre ESG manažéra.

Máme k dispozícií príručky a manuály pre každú fázu implementácie ESG pre firmu, ktorá má záujem realizovať projekt vo vlastnej réžií.

Príručky

• Príručka implementácie ESG
• Príručka udržateľnosti
• ESG modely strategických projektov
• CSRD/ESG sprievodca
• ESG príklady dobrej praxe
• Postup vytvorenia ESG výročnej správy
Mám záujem
ESG manažér
Náš ESG tím je pripravený externe zabezpečiť splnenie Vašej povinnosti v celom rozsahu.

S nami si môžete byť istí, že implementácia ESG reportingu prebehne efektívne, kvalitne a s minimálnymi internými nárokmi. Tým Vám umožníme zamerať sa na svoje obchodné ciele a súčasne splniť svoje záväzky v oblasti udržateľnosti.

Mám záujem
Výročná správa
Naši experti pre vás komplexne spracujú výročnú správu, ktorá zodpovedá právnej regulácii, ale aj prispieva k dôvere partnerov a zákazníkov.

Vytvorenie kvalitnej a podrobne spracovanej výročnej ESG správy je nevyhnutné pre firmu, ktorá chce byť transparentná a komunikovať svoje výsledky a úsilie v oblasti udržateľnosti. Pomôžeme Vám vytvoriť komplexnú výročnú správu, ktorá nielenže zodpovedá právnej regulácii, ale aj prispieva k získaniu dôvery investičných partnerov a zákazníkov.

Mám záujem

Čo získate spoluprácou s nami?

Vďaka našim skúsenosťami v oblasti udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti, etického riadenia a environmentálneho manažmentu môžeme všetky Vaše povinnosti zabezpečiť za Vás.
Úspora času s externým partnerom
Zníženie rizika pokút a sankcií
Zlepšenie finančných výsledkov
Posilnenie značky a reputácie
Udržateľné podnikanie
Splnenie zákonnej povinnosti
Nezáväzná konzultácia

Zostaňme
v kontakte

+421 901 910 622
Nenašli ste všetky odpovede?

Spojte sa s nami telefonicky alebo nám pošlite správu.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.
Kontaktny form
Váš sprievodca ESG povinnosťami

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

checkmark-circlearrow-right-circle